Do you want to see my photos at what my father's age ?

ร.อ.บูชา  เจริญภักดี วศ.บ.(จุฬาฯ)

Capt.Bucha  Charoenbhakdi, B.Eng.(Chula)

คุณต้องการดูภาพถ่ายคุณพ่อของผมตอนอายุเท่าไร ?            http://csatorn.com

   ภาพนี้ถ่ายเมื่อคุณพ่อผมตอนอายุ 25 ปี 

 พศ.2490 (1947)

    This image, taken when my father was at the age of 25 , B.E 2490 (1947)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ร.อ.บูชา  เจริญภักดี วศ.บ.(จุฬาฯ)

Capt.Bucha  Charoenbhakdi, B.Eng.(Chula)

ดูภาพคุณพ่อของผมที่เคย นำเสนอไปแล้ว คลิกที่นี่

Want to see my father's old presented photos click here !

บทความที่เขียนโดยร.อ.บูชา เจริญภักดี

 
 


         bucha_family tree


         pd68

         pd69


         pd70

        father

         fatherhistory