สำหรับนร..2

อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมมาสอบวิชา 22101 ศิลปะ  วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 

2555 เวลา 12.00 – 14.00 . อุปกรณ์ภาคปฏิบัติ (ให้นักเรียนทุกคนเตรียมให้พร้อม ไม่อนุญาต

ให้ขอยืมกันในระหว่างการสอบ)

ห้ามนำอุปกรณ์ไปเทและล้างในห้องน้ำของอาคารเรียน ให้นำไปล้างที่อ่างนอกอาคารชั้นล่าง

   1.กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ผิวหยาบ อย่างน้อยครึ่งแผ่นใหญ่

   2.จานผสมสี 1 จาน

   3.ถ้วยใส่น้ำปริมาตรมากกว่า 1 ลิตรให้ใช้พลาสติก ห้ามใช้ถ้วยกระดาษ ถ้วยน้ำอัดลม

         และกระบวยในห้องน้ำ   

   4.สีน้ำชนิดหลอด 12-14 สี  1 กล่อง

   5.พู่กันกลม เบอร์ 12 จำนวน 2  ด้าม

   6.กระดาษทิชชูอย่างน้อย 1 เมตร(ห้ามใช้กระดาษชำระของโรงเรียนให้นำมาเอง)

   7.กระดานรองวาด 1 แผ่น(จะใช้หรือไม่ก็ได้)

อุปกรณ์ภาคทฤษฎี

          1.ดินสอ2Bสำหรับกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์

          2.มีดหรือกบเหลาดินสอ

          3.ยางลบ

          4.บรรทัด ชนิดวัดนิ้ว-เซนติเมตร ได้

          5.ปากกาสีน้ำเงินสำหรับเขียนตอบ ห้ามใช้ดินสอ หรือปากกาสีแดง

          6.เนื้อหาวิชาของอาจารย์กมลเวช(อ.นิสิตอัฐฌา)ให้อ่านในเอกสารที่อาจารย์แจก 

          7.เนื้อหาวิชาของอาจารย์สาทร ออกตามคำบรรยายในห้องเรียน

 การตรวจสอบการส่งงาน

ให้นักเรียนตรวจสอบผลการส่งงานเรียนทั้งสองกลุ่มได้ที่ หน้าห้อง318(ห้องอ.สาทร)  

                      ถ้ามีข้อผิดพลาดให้แก้ไข

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555  เวลา 16.00

หลังจากนั้นจะถือว่านักเรียน รับรองข้อมูลถูกต้องไม่มีข้อแก้ไข

 

 

-----------------------------------

                                          ขอให้นักเรียนโชคดี

                                        สาทร เจริญภักดี  และ

             กมลเวช นิตยสุทธิ์ (อ.นิสิตอัฐฌา สมพรกิจกุล)

                                              อาจารย์ผู้สอน