pnc41 รุ่นนี้ มีคลิป 1 ตอนแสดงเมื่อ 8  ก.ค.2558

https://www.youtube.com/watch?v=kq3ZJaz0PhM

pnc40 รุ่นนี้ มีคลิป 4 ตอน

แสดงเมื่อ 30 เม.ย.2557

คลิปการแสดงของนักศึกษาพยาบาลตำรวจมี 4 ตอน

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4