โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม'
วิชา ศ.22101 ศิลปะ สอนโดย'
             อ.สาทร เจริญภักดี อ.กมลเวช นิตยสุทธิ์'
             อ.จุติมาพร เผ่าจินดา อ.สุปัฎฐ์ แก้วกุลวณิชย์'
                   วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555'
รายชื่อนักเรียนที่มีโอกาสติด ร '
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2555'
F1=อ.สาทร-ศิลปไทย กระหนกสามตัว'
F2=อ.สาทร-ศิลปสากล-ภาพนามธรรม '
F3=อ.สาทร-ภาพคนเหมือนครึ่งตัว'
A1(F4) =อ.กมลเวช-นิสิตอัฐฌา-ออกแบบหน้ากากเต็ม10'
A2(F5) =อ.กมลเวช-นิสิตอัฐฌา-หน้ากากเต็ม20'
A3(F6) =อ.กมลเวช-นิสิตอัฐฌา-ออกแบบฉาก10'
A4(F7) =อ.กมลเวช-นิสิตอัฐฌา-ฉากเต็ม10'
A5(F8A)=อ.กมลเวช-นิสิตอัฐฌา-การนำเสนอเต็ม20'
F8=อ.สาทร,อ.กมลเวช-สอบทฤษฎีปลายภาค60'
F9=อ.สาทร,อ.กมลเวช-สอบปฏิบัติปลายภาค15'
F10=อ.จุติมาพร-ระหว่างภาค70'
F11=อ.จุติมาพร-สอบปลายภาค30'
F12=อ.สุปัฏฐ์-ระหว่างภาค70'
F13=อ.สุปัฏฐ์-สอบปลายภาค30'
GR=กลุ่มที่ '
ID NAME SURNAME R55 GR F1 F2 F3 F8A F8 F9 F10 F11 F12 F13 RECEIVE A1 A2 A3 A4 A5
54105 นฤท บุนนาค 2 1 D 19 21 14 54 24 58 23 3/7/2012 0 15 6 8 19
54046 ณกฤช เงื้อมผา 3 1 B+ A+ 4 19 14 35 24 56 16 3/10/2012 0 0 0 0 4
54124 ปิยพัฒน์ ฉัตรแก้วสุวรรณ์ 3 2 C- A A- 4 31 14 45 24 64 19 4/10/2012 8 8 0 0 4
54166 ภาสวิชญ์ ศักดิ์ศรี 3 2 4 28 13 30 22 63 28 6 12 0 4 4
54206 ศรศิลป์ นงค์พรหมมา 3 2 D+ A- 4 37 15 32 24 63 18 13/9/2012 6 0 0 0 4
54209 ศิรชัช จันทรา 5 2 A+ 14 35 13 44 24 70 25 13/9/2012 8 17 7 8 14
54032 ชวัลวิทย์ นิตยะ 6 1 B- 15 23 14 51 25 61 19 25/9/2012 6 13 0 6 15
54197 วสุธร วนิชดำรงค์ศักดิ์ 7 2 15 25 14 38 26 59 24 0 7 0 7 15
                  8  records