Do you want to see my photos at what my age ?

คุณต้องการดูภาพถ่ายของผมตอนอายุเท่าไร ?            http://csatorn.com

   ภาพนี้ถ่ายตอนผมอายุ 27 ปี พศ.2523 (1980)

    This photo was taken when I was at the age of 14, B.E 2510 (1967)

 

ดูภาพที่เคย นำเสนอไปแล้ว คลิกที่นี่

เมื่อปี 2510 ตอนนั้นผม

In 2510 when I studied at