Do you want to see my photos at what my age ?

คุณต้องการดูภาพถ่ายของผมตอนอายุเท่าไร ?            http://csatorn.com

   ภาพนี้ถ่ายเมื่อผมตอนอายุ 22 ปี พศ.2518 (1975)

    This image, taken when I was at the age of 22, B.E 2518 (1975)

 

ผมถ่ายรูปหันหน้าเข้าหอประชุมจุฬาฯ กทม. เมื่อ2518 ตอนนั้นอยู่ปี 3