Do you want to see my photos at what my age ?

คุณต้องการดูภาพถ่ายของผมตอนอายุเท่าไร ?            http://csatorn.com

   ภาพนี้ถ่ายเมื่อผมตอนอายุ 27 ปี พศ.2523 (1980)

    This image, taken when I was at the age of 59, B.E 2555 (2012)

 

ผมกำลังยืนอยู่ที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัตน์ อ.ปราณบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อพ.ค.2523