Do you want to see my photos at what my age ?

คุณต้องการดูภาพถ่ายของผมตอนอายุเท่าไร ?            http://csatorn.com

   ภาพนี้ถ่ายเมื่อผมตอนอายุ 29 ปี พศ.2525 (1982)

    This image, taken when I was at the age of 29, B.E 2525 (1982)

 

ผมกำลังสอนวิชาทัศนศิลป์ให้นักเรียนสาธิตจุฬาฯ ชั้น ม.2 ง เมื่อ 1 ธ.ค.2525