Do you want to see my photos at what my age ?

คุณต้องการดูภาพถ่ายของผมตอนอายุเท่าไร ?            http://csatorn.com

   ภาพนี้ถ่ายเมื่อผมตอนอายุ 6 ปี พศ.2502 (1959)

    This image, taken when I was at the age of 6, B.E 2502 (1959)

 

สาทรอยู่ที่บ้านแม่ผมที่บางซื่อก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านเป็นท้องร่องสวนมาก่อน ภาพนี้ผมแต่งตัวหล่อจริง ๆ (แม่แต่งตัวให้ลืมใส่เข็มขัด)